Redhat6.5系统非常古老,但仍然在很多地方使用。该系统由于glibc比较旧,难以安装NET5/NET6等版本。

根据NET下载站信息 https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet/3.1 ,NETCore3.1.11 是最后一个支持RHEL 6 x64 的版本。

为了加速访问,我们把二进制包放到了国内下载站:

https://x.newlifex.com/dotnet/dotnet-runtime-3.1.11-rhel.6-x64.tar.gz

同时制作了安装脚本:

https://x.newlifex.com/dotnet/net-rhel6.sh

安装命令:

curl https://x.newlifex.com/dotnet/net-rhel6.sh | bash